සඳ කුමරි පිo දෙමි මo

|


සඳ නොමති කලුවරම කාලෙක,,,
තනිව උන්නෙමි හදවතින්,,,
සඳ සිසිල දෝතින්ම ගෙනදුන්,,,
සඳ කුමරි පිo දෙමි මo,,,

හිඳින විටදී ලඟට වී ඔබ,,,
දැනේ ලොව හිමි වූ ලෙසින්,,,
අනේ ඔබ හිමි වූ මොහොතෙ මට ,,
දැනුනි සක්විති රජ වරම්,,,

ඉදින් බවයේ සදා මත්තෙම,,,
මගෙම වූ මිනි පහන දැන්,,,
සිටිනු මැණ මගෙ කඳුලු අරණේ,,,
නුබෙන් සැනසෙමි මගෙ සිතුම්,,,

0 comments: