ඔබ...ඉගිලුනුදා සමනළියේ...

|

පියඹා ඈත අහසේ...
නැගෙනා සමනල ගීතේ...
තනුව අහිමිවිය..
අතරමගදි ඔබ...
ඉගිලිනුදා සමනළියේ...

මාගේ සිත් මල් යායේ...
ඔබ සැරිසැරු ඒ කාලේ...
සුවඳ ඉතිරිකර ...
කුසුම් මිලිනවී...
ඉගිලිනුදා සමනළියේ...

ඔබගේ ආදර අහසේ...
මා දුටු දේදුනු සිහිනේ...
කඳුලු වැස්සකින්...
බොඳව ගියේ ඔබ...
ඉගිලුනුදා සමනළියේ...

0 comments: