යළි නෑ මාගෙ ලෝකේ,,,දැල්වූ පහන් ලෝකේ,,,

| | 4 comments »
දුක් මoදාරම් වැහි හිතට උඩින් වැටුනා,,,
හිත් ගoගාවක දිය නෙතට යටින් ඉනුවා,,,
තෙත් හිත් යායෙම මල් මිලින වෙමින් වැටුනා,,,,
මට ලoවී උන් ඔබ දුරක හෙමින් ඇදුනා,,,


සoසාරෙම දුර පාරේ,,,ඔබ මා එක්වයි ආවේ,,,
මo සළකුණු හිත් මානේ,,,පමණයි මට අත්වූයේ,,,,
ඔබ නෑ අයෙ එන්නේ,,,සිත නෑ වාවගන්නේ,,,

සාලිය මාලා වාගේ,,,සක්මන් අප ගිය කාලේ,,, ඔබ දන් දුන් පෙම මාගේ,,,සිතුවිළි පාරයි ආයේ,,,, යළි නෑ මාගෙ ලෝකේ,,,දැල්වූ පහන් ලෝකේ,,,

මාත් අසරණ වුනා,,,මාත් අසරණ වුනා,,,

| | 0 comments »
නිසල රෑ පුරා,,,වැතිර ඈ නුරා,,,


හැඟුමින් මිදී,,,කඳුලින් ගිලී,,,

මුමුණලා කී කතා,,,අසාගෙන උන්නා,,,

සසළ හැඟුමින් මෙමා,,,


යහන දෝතින් හදා,,,

පැතුව සැනසුම සොයා,,,

කළත් ඇරයුම්,,,හඬන දෑසින්,,,

නොවේ හැඟුමන් ලඟා,,,නොවේ හැඟුමන් ලඟා,,,මුහුන දෑතින් බදා,,,

ලයෙහි ගැහෙමින් රඳා,,,

විඳත් ඉහිලුම්,,,පෙමින් වෙලෙමින්,,,

මාත් අසරණ වුනා,,,මාත් අසරණ වුනා,,,රිද්මේ ගැලී රඟන සප්නේ රැයයි අපේ,,,

| | 0 comments »
සන්ධ්‍යා නිශාවේම චන්ද්‍රා දිලී දිලී,,,
නoවාවි ප්‍රීති බෝම හෘදේ මවා රසේ,,,
උම්මාදිනී මිහිරි පෙම් ආසනේ රැඳී ,,,
නoවාවි නේත්‍ර කැල්ම ආරාධනා සිතේ,,,


ලoවීලා හන්ස පද්ම මල් රේණුයේ විතේ,,,
ශෘoගාර ප්‍රේම රoගනේ නුඹයි මමයි ප්‍රියේ,,,
සන්ත්‍රාසයෙන් බලාන ඉන්නා දෙතොල් පෙතේ,,,
මo ආදරේ පෑවෙමී වැතිරිලා ලැමේ,,,

රත්නාලි වර්ණ ලේප ගල්වා ඔබේ ගතේ,,,
දෙව්ලී වගේ වඩිද්දි හoසාවිනී මගේ,,,
නැoවූ සිනාවෙන්ම දැල්වූ දෙනෙත් පෙලේ,,,,
රිද්මේ ගැලී රඟන සප්නේ රැයයි අපේ,,,
| | 0 comments »
මේ නුවර ඉම,,,මල් සුවඳ ගෙන,,,වැව් තලය සිඹ එන සීතලේ,,,
මල් සුවඳ ගෙන මා වෙතට එන,,,ඒ සුමුදු මුදු මගේ ආදරී,,,
සිල් සුවඳ රැඳි මන්දිරය වෙත එන විටක අද වුව මේ හිතේ,,,
නොදැනීම වුව ,,,මතකයට එන මල් කුමරි ඔබ කොහි සැඟවුනේ,,,


හන්තාන දෙස නෙතු යොමන විට,,,
සුසුමක් දුවයි කඳු මාවතේ,,,
ඒ සුසුම යළි සන්වේදනාවෙන් ,,,
කඳුලු දෙයි නෙතු තීරයේ,,,උඩු නුවර දුර රැඳි කඳුලු කලුවක,,, රැඳුන ගැබ්බර ප්‍රේමයේ,,, පිවිතුරු පැතුම් එකිනෙක අරන්,,,
ඔබ මට ඉතිරි කළ ජීවිතේ,,,