හීනයක රුවින් මා විඳපු හැඟුම්,,,

| | 0 comments »

තරු අරණ යටින් ඔබ පෙනුනා දුරින්,,,
දෙව්ළියක ලෙසින්  මට සිතුනා සරින්,,,
හීනයක රුවින් මා විඳපු හැඟුම්,,,
නුඹ වඩින තුරා මම පිරුවා පෙරුම්,,,

සඳ කිරණ නුරා මල් පිපෙනා සරින්,,,
රෑ සිහිනේ පුරා ඔබ රඟපූ රැඟුම්,,,
නෙතු දාර පුරා තුටු කඳුලු මැදින්,,,
සිත සැනසී පිරේ රස මියුරු හැඟුම්,,,

කඳු යාය දිගේ  මිදු සේද අරන්,,,
සිත් යාය පුරා පින්තාරු කරන්,,,
රන් සිහින විමනෙට මාව අරන්,,
ඔබ යන්න හදයි මගෙ හීන අරන්,,,

නොමියෙන ගුණ කඳ...අම්මා

| | 3 comments »
නෙලුම් විලක සුව සුමුදු  ඇකයෙ දී ,,,
මලක් ලෙසින් ගෙන නිම්මා...
ලෙයින් ඉණූ කිරි සෙනෙන්  දරුවෝ තැනු,,,
 නොමියෙන ගුණ කඳ  අම්මා,,,

අමාවකට පසු අහසක්,,, දුකින් ඉන්න හැම වාරේ,,,
පුරා සදක් සේ පායා ,,,එළිය කළා මුළු ලෝකේ ,,,
නිමා නොවන ඒ ගුණ කඳ,,,
වෙනස් නොවෙන අම්මා,,,ගෙදර බුදුන් අම්මා,,,

දරාගන්න බැරි කාලේ,,,පාලු මකා හිත මානේ ,,,
කදුළු බිබී ළඟ ඉන්නා එකම හදකි තුන් ලෝකේ,,,
දෙපා වඳිමි හද බැතියෙන,,,
සුවඳ ඔබයි අම්මා,,,ගෙදර බුදුන් අම්මා,,,