හීනයක රුවින් මා විඳපු හැඟුම්,,,

|

තරු අරණ යටින් ඔබ පෙනුනා දුරින්,,,
දෙව්ළියක ලෙසින්  මට සිතුනා සරින්,,,
හීනයක රුවින් මා විඳපු හැඟුම්,,,
නුඹ වඩින තුරා මම පිරුවා පෙරුම්,,,

සඳ කිරණ නුරා මල් පිපෙනා සරින්,,,
රෑ සිහිනේ පුරා ඔබ රඟපූ රැඟුම්,,,
නෙතු දාර පුරා තුටු කඳුලු මැදින්,,,
සිත සැනසී පිරේ රස මියුරු හැඟුම්,,,

කඳු යාය දිගේ  මිදු සේද අරන්,,,
සිත් යාය පුරා පින්තාරු කරන්,,,
රන් සිහින විමනෙට මාව අරන්,,
ඔබ යන්න හදයි මගෙ හීන අරන්,,,

0 comments: