|
මේ නුවර ඉම,,,මල් සුවඳ ගෙන,,,වැව් තලය සිඹ එන සීතලේ,,,
මල් සුවඳ ගෙන මා වෙතට එන,,,ඒ සුමුදු මුදු මගේ ආදරී,,,
සිල් සුවඳ රැඳි මන්දිරය වෙත එන විටක අද වුව මේ හිතේ,,,
නොදැනීම වුව ,,,මතකයට එන මල් කුමරි ඔබ කොහි සැඟවුනේ,,,


හන්තාන දෙස නෙතු යොමන විට,,,
සුසුමක් දුවයි කඳු මාවතේ,,,
ඒ සුසුම යළි සන්වේදනාවෙන් ,,,
කඳුලු දෙයි නෙතු තීරයේ,,,උඩු නුවර දුර රැඳි කඳුලු කලුවක,,, රැඳුන ගැබ්බර ප්‍රේමයේ,,, පිවිතුරු පැතුම් එකිනෙක අරන්,,,
ඔබ මට ඉතිරි කළ ජීවිතේ,,,

0 comments: