රිද්මේ ගැලී රඟන සප්නේ රැයයි අපේ,,,

|
සන්ධ්‍යා නිශාවේම චන්ද්‍රා දිලී දිලී,,,
නoවාවි ප්‍රීති බෝම හෘදේ මවා රසේ,,,
උම්මාදිනී මිහිරි පෙම් ආසනේ රැඳී ,,,
නoවාවි නේත්‍ර කැල්ම ආරාධනා සිතේ,,,


ලoවීලා හන්ස පද්ම මල් රේණුයේ විතේ,,,
ශෘoගාර ප්‍රේම රoගනේ නුඹයි මමයි ප්‍රියේ,,,
සන්ත්‍රාසයෙන් බලාන ඉන්නා දෙතොල් පෙතේ,,,
මo ආදරේ පෑවෙමී වැතිරිලා ලැමේ,,,

රත්නාලි වර්ණ ලේප ගල්වා ඔබේ ගතේ,,,
දෙව්ලී වගේ වඩිද්දි හoසාවිනී මගේ,,,
නැoවූ සිනාවෙන්ම දැල්වූ දෙනෙත් පෙලේ,,,,
රිද්මේ ගැලී රඟන සප්නේ රැයයි අපේ,,,

0 comments: