ආදරේ නාමයෙන් මාදුන් බොහෝ දෑ හන්ගා

|

නෙතු පියන් හැර බලා උන්නා ඔබ එතැයි කියලා,,,
නෙතු කෙවෙනි අග කඳුලු පිරුනා නේන වග දැනිලා,,,
කඳුලු වැසිදිය කඩාහැලුනා සිත් අහස රිදිලා,,,
ආදරේනම් ගියේ කොහොමද මාව මගහැරලා,,,

සිතුම් පොදි බැඳ ආවමුත් මා ඔබේ ලඟරැඳිලා,,,
ගෙනා පැතුමන් මෙසේ මාලග බිඳී විසිරීලා,,,
තවත් කෙනෙකුගෙ පැතුම් බීජය ලෙසින් ලන්වීලා,,,
එපා සිඳ බිඳලන්න ඇයගෙත් පැතුම් මල් ආශා,,,

සිනා අතුරින්කඳුලු හන්ගා ලගින් මා උන්දා,,,
ආදරේ නාමයෙන් මාදුන් බොහෝ දෑ හන්ගා,,,
ගියේ කොහොමද මගෙන් සමුගෙන හිතාගන්නටබෑ...
හිතින් මැරි මැරි ඉතින් ඉන්නම් ඔබ ගැනම සිතලා,,,

1 comments:

Raven said...

ලස්සනයි ඔයාගෙ කවි නිර්මාණ. ඔබට ජය.