හිත් පිත් අහිමිවගිය මම

|

2 comments:

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය said...

පින්තූරයනම් හැමදේම කියනවා, අදහස ලස්සනයි

බිඟුවා...! said...

word verification nama anayak ban...

kohoma unatt kello karannama oke