සමනළ උයන

|


1 comments:

චතුරංග රූපසිංහ said...

ඇත්තටම ලස්සන ඡායාරූප ටිකක් පිස්සු හැදෙනවා දැක්කාම මේ ඔයා ගත්තු ඒවාද?