මගේ කඳුලුගැන හිතන්නෙපා

|

සමුගෙන යන්නම ඔනෑනම්,,,
සමුගෙන යන්න ඉතින් මාගෙන්,,,
මගේ කඳුලුගැන හිතන්නෙපා,,,
යන්න ඉතින් ඔබ එක හිතකින්,,,

මා පෙම්කලෙ මගෙ එකම හිතින්,,,
ඔබ සිටියේ ඔහු ලඟනෙ සිතින්,,,
මා ලග නැති සැනසුම ඔහුගෙන්,,,
ලැබෙනවනම් ඔබ යන්න හිතින්,,,

මා ලග ඔබ දුන් ආදරයෙන්,,,
ඉතිරිව ඇති මේ කඳුලු වලින්,,,
නපුරුකමක් නෑ ඔබට මගෙන්,,,
දුක් සේදී යයි කෙටිකලෙකින්,,,

මා ඔබහට දොස් නගයි කියා,,,
හිතන්නෙපා ඔබ තුන් හිතකින්,,,
කොහේ කොතැන ඔබ ගියත් තුටින්,,,
මගේ ලොකය ඔබ තමයි හිතින්,,,

0 comments: