නුබයි මගේ පණ සුදුමැණිකී

|

මල් කැකුලී,,,මල් මනමාලී,,,
මා සිත සනසන මිහිරාවී,,,
සිත් මැදුරේ පෙම්බර රැජිනී,,,
නුබයි මගේ පණ සුදුමැණිකී,,,

සන්සාරේ පසුපස දැවටී,,,
මගේම වූ ඔබ සීදේවී,,,
මාවෙනුවෙන් දිවියෙන් කැපවූ,,,
නුබයි රාජිනී මනහාරී,,,

ලොවට වසන්වී පෙම්පෑවේ,,,
මගේ වෙන්න නුබ දිව ආවේ,,,
ඉන්න සදාකල් මගෙලෝකේ,,,
නුබයි මගේ රණ තිසරාවී,,,

2 comments:

රවා said...

රුවන් අයියා ලස්සනයි