දැරුවත් කුස සෙනෙහසින්

|

මට දැනේ ඔබේ කෙඳිරුම් හැඬුම් හඬ,,,
දැනේ ඔබේ කෙඳිරුම්,,,
විඳින්න බෑ මට ඔබේ ඉකිබිඳුම්,,,
දරන්න බැරි වෙහෙසකින්,,,
ඔබ ගෙනා නැවුම් සිහිනේ ඉතින් මම ,,
වින්දට ආදරයෙන්,,,
හදාගන්න හිත තේරෙන්නෑ,,,
ඔබගෙන් දුරක හිඳන්,,,

අපේ කැදල්ලට සොඳුරු අමුත්තෙක්,,,
ගෙනෙන බවට කොඳුරමින්,,,
මගේ ආත්මය අලුතින් ලීවේ,,,
මට හිමි ඔබේ මුදු සිතින්,,,
නැවුම්ව මගෙ දිවියට පණ දී ඔබ,,,
දැරුවත් කුස සෙනෙහසින්,,,
විඳින්නේ කොහොමද කැකුළ උපද්දන,,,
මොහොතෙ දුරින් මම ඉඳන්,,,

හැඟේ කැදැල්ලට නැවුම්ම කැකුළක්,,,
පැමිණි බවට පාවෙමින්,,,
පියසෙනෙහෙන් මේ පිටට ගලන්නේ,,,
ඔබ හෙලු දුක් කඳුලින්,,,
මගේ නමින් පණ අයැද සිටිනවා,,,
දුටුවෙමි ඔබ සිහිනයෙන්,,,
බුදු පාමුල හිඳ වැදගෙන උන්නෙමි,,,
දෙවියනේ අඇය රකිනා ලෙසින්,,,

0 comments: