යන්නම යන්නේ නේන්නනම් ඔබ සතුට අරන් මගෙ යන්න

|

ගන් දිය ඇවිදින්,,,දුන්හිඳ රිදවා,,,කඩා වැටෙනවා සේම,,,
වැසි දිය ඇවිදින් මල්පෙති රිදවා කඩාවැටෙනවා සේම,,,
කර දිය ඇවිදින් වෙරලෙහි වැදිලා ගලාන යනවා සේම,,,
උනු දිය ඇවිදින් නෙතුපිය රිදවා කඩා හැලෙනවා බෝම,,,

යන්නම යන්නම යනවානම් මට සුවඳ ඉතිරි කර යන්න,,,
යන්නම යන්නේ නෙන්නනම් ඔබ මතක ඉතිරි කර යන්න,,,
යන්නම යන්නම යනවානම් මට කඳුලු ඉතිරි කර යන්න,,,
යන්නම යන්නේ නේන්නනම් ඔබ සතුට අරන් මගෙ යන්න,,,

දමා ගියත් ඔබ සෙනේ සිහිල් ගඟ,,,වියලෙන තරමට මාව,,,
බිඳී ගියත් සිත ආයෙ කෙසේවත් හදා ගන්න බැරි සේම,,,
රැඳී හුගක් කල් ලගින් ඉදන් මගෙ සෙනෙහස දුන්තරමින්ම...
අසිරි පතනවා සමුගෙන යද්දිත් ඉන්න තුටින් ඔබ බෝම,,,

0 comments: