ලදිමි දයාවක් ඔබෙන් මෙමා

|

සඳුන් දියෙන් ඔබෙ දෙපා දොවා,,,
බැතියෙන් පුදවෙමි ඔබට මෙමා,,,
කප් සුවහස් කල් පෙරුම් පුඅරා,,,
ඔබ වෙත ආවේ සසර පුරා,,,

ලදිමි දයාවක් ඔබෙන් මෙමා,,,
දිටිමි අනාවක් ඉදින් මෙමා,,,
ඔබේ දයාවිය වෙමින් සදා,,,
නිවමි දුක් ගැහැට ළඟට වෙලා,,,

විඳින සුවය ඔබ ළඟදි මෙමා,,,
දුටුවෙ ඔබ ළඟදි පමනි මෙමා,,,
සදා ඔබගෙ සුව ලැමේ රඳා,,
නිදමි හිස තියාමියෙන තුරා,,,

0 comments: