මා ඇඳි සිත්තම්...(රාධා..ක්‍රිශ්ණා)

|

1 comments:

Anonymous said...

හරිම ලස්සනයි..