ඔබට නපුරක් වෙන්නෙපා

|

සිත සැලී ගියත්,,,නෙතු තෙමී ගියත්,,,
මා දමා ගියත් ඔබ මේ ලෙසේ,,,
මට නපුරුවූ ඔබට නපුරක් වෙන්නෙපා,,,
සිත තලා ගිය ඔබට නපුරක් වෙන්නෙපා,,,,
ඔබට නපුරක් වෙන්නෙපා

සෙනෙහසින් ඇවිත් මා හිතින් වුනත්,,,
මට ළඟින් උන්නු කාලේ පුරා,,,
හිත තලා පෙලා ඔබ ගියා වුනත් අද,,,
ඔබට නපුරක් වෙන්නෙපා,,,
ඔබට නපුරක් වෙන්නෙපා

මට හොරෙන් වුනත් වෙන කෙනෙක් ලඟින්,,,
සෙනෙහසින් ඉන්න වග දැනෙනවා,,,
මැරි මැරී හිතින් ඉපදුනා වුනත් මා,,,
ඔබට නපුරක් වෙන්නෙපා,,,,
ඔබට නපුරක් වෙන්නෙපා

0 comments: