මා ඇඳි සිත්තම් (කඳුලු නෙතූ)

|

2 comments:

හෙළයා said...

අතින්ද අඳින්නේ ? නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකකින්ද?
ලස්සනයි