ජේසුනේ ඔබේ දයාවෙනී,,,

|

සාමයේ සැරු ස්වාමිනේ,,,
සමගියේ මුල් පියාණෙනී,,,
ජේසුනේ ඔබේ දයාවෙනී,,,
ලොවම සාමයේ හිනාවුනේ,,,

ලොවේ සිත් යලි කුරිරු වී,,,
ලොවම යුද ගිනි වෙලාගනී,,,
ලොවට සාමය ගෙනත් දී,,,
යන්න එනුමැණ පියණෙනී,,,

සමගියෙන් තොර ලෝකයේ,,,
එකිනෙකා ඇන කොටගනී,,,
ලොවට ප්‍රේමය කියාදී,,,
යන්න එණුමැණ පියාණෙනී,,,

0 comments: