මවකි නුබ විටෙක සොඳුරියේ

|

සුව සදන නුබෙ සුවඳේ,,,
දුක ගෙනෙන නුබේ කඳුලේ,,,
හිත දවන නුබේසුසුමේ,,,
රැඳුනු සැනසුම මගෙයි සොඳුරේ,,,

නෙතු රැඳුනු නුබේ රුසිරේ,,,
මැවු සිහින මල් තුහිනේ,,,
රෑ සිහින දුන් මිහිරියේ,,,
නුබෙන් සැනසෙමි මසිත සොඳුරියේ,,,

රස විඳින පෙම් සිහිනයේ,,,
ලැබුනු දින සැනසුනා සිත්සේ,,,
ලඟ ඉන්න සෙවනැල්ල සේ,,,
මවකි නුබ විටෙක සොඳුරියේ,,,

0 comments: