මල නොතැලුවෙ ඇති ගුනට ඉතින්

|

හිනාවෙද්දි ඔබ මටත් හොරෙන්..
හිතම පත්තුවෙයි බිඳුනු පෙමින්…
සසර පුරුද්දට හමුව ඉතින් …
දුරස්ව ඉන්නේ කඳුලු සොවින්…
පෙම්නොකලානම් පනට ලෙසින්…
විඳින්නෙ නෑ අද පිරිනු දුකින්…
හදාගන්න හිත දරන තැතින් මන්..
හිනාවෙන්නෙ ඇත්තටද හොරෙන්…
මල නොතැලුවෙ ඇති ගුනට ඉතින්…
හිතන්නෙ ඇයි ඔබ වැරදි ලෙසින්…
හිනාවෙන්නෙ මන් නොකල පවින් රැඳි…
සෙනේවන්ත මගෙ හිතට හොරෙන්….

0 comments: