ඇයි අප දෙතැනක දෙපසට වී අද,,,

|

ඇයි අප දෙතැනක දෙපසට වී අද,,,
මේ ලෙස කවදාවත් ඉඳ නෑ,,,
කියන්න මාහට මාව එපා ඇයි,,,
මා වරදක් කරලානම් නෑ,,,

ලඟට ඇවිත් නුබ ලැමේ හිස තියා,,,
ගෙල බදාන මගෙ උන්නු තරම්,,,
ඇයි නපුරුවුනේ ආත්මීය පෙම,,,
සුලුදේකට බිඳ ලන්න තරම්,,,

නුබේ දෙතොල් පෙති මගේ කරන් මන්,,,
ලොවට හොරෙන් රස වින්ද තරම්,,,
ඇයි නපුරුවුනේ මලගමක් වගේ ,,,
ජීවිතයක් මට දෙන්න තරම්,,,

0 comments: