දිනු ලොව ජිවයක් නැති තරම්..

|

නිදහසේ ඉගිල ගිය...
අහස් කුස උඩ හිඳම..
බලමිමානෙත් යොමා මේ ලෙසින්...
නිදහසේ වසන්නට නොහැකිලෙස ගිනිගන්න...
යුද බිමකි දකින්නේ මේ නෙතින්...
දුකයි හරි කියන්නට...
මහා ලක්පිම් බිමෙහි
ගිනි අවිලුනේ මෙලෙස කොයිලෙසින්
අහස යට පොලොව මත
මහ සයුර බෙදන්නට..
මිනිස් කැල අද දිනේ අවි අරන්..
මිලකරන්නට හැකිද...
අයිතියක් නෑ අපට...
බෙදන්නට
ලක්දෙරණ ඒලෙසින්...
ඇස් අයා යම්දිනෙක ...
බලනවිට...මිනිස් කැල
දිනු ලොව ජිවයක් නැති තරම්..

0 comments: