ඔබට පුදවෙමි එන්න මාවෙත…

|

හිමිනොවුනු කුලුදුල්ම ප්‍රේමය…
ළදිමි එය අද ඔබ තුලින්…
පුදකරමි මහදින් පෙරී එන …
හදේ සෙනෙහස ඔබට මන්…
දිටිමි මන් නුබේ කඳුලු නෙතු…
කඳුලු අරනට වඩිමි මන්…
රකිමි ප්‍රේමය මලක් ලෙස ගෙන…
නුබ උරනතුරු මලේ රොන්…
කටු කොහොල්මැද ගෙවූ දිවියේ…
සියලු දුක් ලඟ පේවෙමින්…
ඔබට පුදවෙමි එන්න මාවෙත…
සුපෙම් යහනෙහි ඉමි බලන්…

0 comments: