|

මතක හීන පොත් පිටු අතරේ හිඳ,,.
සක්මන් මලුවට එන්න වරක්...
බුදුමදුරක සිල් සුවඳක් විඳ විඳ...
මෙත්සුවයක් මන් විඳිමි එයින්...
අතහරුනත් ඔබ මේ සන්සාරෙදි...
නොවැටුන කඳුලක් පිරිණු නෙතින්...
සැනසෙමි මතකය යටපත්කරගෙන...
ඔබ මා ලගින්ම ඇතයි සිතන්...
වෙරලෙම ඉපදී වෙරලෙම මිලිනව...
ගියේ මදිද මා පිරූ පැතුම්..
හීන ගොන්න ඉහිරුනට නොව දුක...
නුබ රැකගන්මට බැරිවූ බැවින්...

0 comments: