මගෙ ලෝකය පාලුයි

|

ගෙවෙන තත්පරෙන් තත්පරේ
අතීතයට එකතු වේවි
වෙනද වගේම ඉර පායාවි
ඒ ඉර හන්දැවේ බැසයාවි...
බැස යන අහසට තනියක් නොදැනේවි
සඳ නැග ඒවි.....
එත් මගෙ ලෝකය පාලුයි...අඳුරුයි...
ඔබ මා ලඟ ඉද්දිත්...
මට පාලුයි...
තනියි
...
මේ ජීවිතයේ මට හුස්ම ගන්නවත් ඉඩක් නැතිවෙලා...
මන් පැරදිලා..
මන් මිරිගුවකට රැවටිලා..
එත් මන් තාමත් ඔබට ආදරෙයි...රත්තරන්...

0 comments: