ඉන්නම නොහිතුනාට මගෙ ලගින් රැඳී

|

ඉන්නම නොහිතුනාට මගෙ ලගින් රැඳී....
වින්දෙමි මම දුක් දිවියක් එයින් පසූ...
දරන්න බැරි කඳුලින් බර වුනත් නෙතූ...
හිත තාමත් ඔබ ලඟමයි ඉන්නෙ රැදී...

කල්පහතක් පෙරුම් පුරා ලන් ලන් වී...
මාස හතක් දෙරටක අපි සිතින් වෙලී...
අත්මයක පෙම වින්දත් සිතින් අපී...
දවස් හතයි උන්නේ අපි ගතින් වෙලී...

ඔබේ ලැමද සුව යහනක් වූ දවසේ...
සෙනේ අරණෙ පිපුනු පැතුම් මල් රහසේ...
කඳුලු ගගේ දියවී අද යයි මෙලෙසේ...
එත් තාම සිතපිරි සෙනෙහස ඔබගේ...

0 comments: