සිත් පිත් නැති මිනිසුන්ට වඩා...

|

සිත් පිත් නැති මිනිසුන්ට වඩා...
නුඹ ලඟින්න් ඉන්න ...
මට සැපයි යාලුවේ...
බල්ලන් ලඟ ඉදන් ඉඳලා...
මැක්කන් එක්ක නැගිටින්න එපා කීවත්...
නොමිනිසුන් මැද ඉන්නවාට වඩා..
තිරිසන් නුඹ හොදයි යාලුවේ...
තිරිසන් ලෙස සිතන පතන...
මිනිසුන්ට වඩා...
තිරිසන් නුඹ මට දක්වන ලැදියාව...
අත්තටම මට අගෙයි යාලුවේ...

0 comments: