මා බලන්නට ඔබ ගමට එන කාලයයි

|

මහා තෙද බළ යොදා විරු කැළ රටම දිනවූ කාළයයි,,,
නිමා නැතිවම වැටුනු කඳුළැල් නෙතින් වියැකෙන කාලයයි,,,
දිනූ දේශයේ විරු විකුම් පෑ පෙම්බරාණෙනී,,,
මා බලන්නට ඔබ ගමට එන කාලයයි,,,,

ලැමේ රඳවා සිරකරන් උන් සුසුම් අවසානයි,,,
ඔබේ දහදිය ලෙයින් පිටවූ සුවද මo ගාවයි,,,
නැගේ නැවතත් මගේ සිත් ගගනතේ,,,
ඔබට ළඹැදිව සෙනෙහසින් සැදි මාළිගා,,,

රැඳී සටනේ ගෙවූ අමිහිරි දිවිය ඔබගේමයි,,,
දුරින් උන්නත් මාත් උන්නේ සිතින් ඔබ ගාවයි,,,
පිපේ දහසක් නැවුම් මල් හදවිළේ,,,
මටම හිමි ඔබ සරසවන්නට පාදොවා,,,

0 comments: