මා හද විළ විකසිත පෙම් මල් සිහිනය

|

ම,න,ළි,ය මියුරු සරින්,,,හිනැහීනම්,,,
හීනෙන් මන්මත් වූ තිසරුන්,,,ම,න,ළි,ය මියුරු සරින්,,,
මහදට ලoවීනම්,,, කොඳ මල් කැකුළු අරන්,,,
යහනේ ආල සුසුම්,,,සුවයක් දී ,,,සුවයක් වේ,,,
ම,න,ළි,ය මියුරු සරින්,,,

මා හා පෙම් බැඳි දා සොබනී,,රහසින් දුන්,,,ආල හැඟුම්,,,
මා හද විළ විකසිත පෙම් මල් සිහිනය,,,
සුවඳින් විකසිත කැකුළේ රස සොයමින්,,,සුව විඳිමින්,,,
රෑ ,,,සෙ,,නෙ,,හ,,ස කොඳුරන ,,,
පෙම්බර මනළිය,,,නoවන තිසර රැඟුම්,,,
පෙම් පහසෙහි සනසා උනුසුම දුන්නේ,,,
කවුරුත් නොදුන් පෙමින්,,,ම,න,ළි,ය මියුරු සරින්,,,

මා අතඟිළි අරගෙන පියමැන්නා,,,වියැළුන කතරට පිණි වැටුනා,,,
නැoවුනු සෙනෙහෙන් පෙම්සිත පීදී ආදර මල් පිපුනා,,,
සඳ කිරණින් නැහැවුනු සේ,,,සරසවමින්,,,
පෙම් දැහනට තුරුළුව සෙනෙහෙන් ළoකොට,,,
සුන්දර නුරා මතින්,,,රෑ සැනසුම් මිහිරේ ,,,
තාලෙට ගැහෙමින්,,,රිද්මෙට රැඟුවේ,,,
කවුරුත් නොදුන් පෙමින්,,,ම,න,ළි,ය මියුරු සරින්,,,

1 comments:

Anonymous said...

harim lassanai....thava aluth nirmana karanna shakhiya labeva!