සුරලියක රැඟුමන්

|

නීල මානෙල්,,,පිපී රඟ දුන්,,,
විලේ සඳකැන් ඉතිරිලා,,,
මීන දෙනුවන් ,,,කරන ඇරයුම් ,,,
සුරලියක රැඟුමන් හෙලා,,,

හදේ පෙරකල්,,,නොවූ දඟකම් ,,,
කළා ඉඟ සුඟ පද්දලා,,,
සරාගිකමන් නොවූ තපසුන්,,,
පවා දැහැනින් ගැස්සුනා,,,

ගිලී හසරුන් ,,,පියා සළමින්,,,
දමා යයි විල්තෙර කියා,,,
බලන් උන් මට,,, කළා ඉඟිකම්,,,
සොරාගෙන නෙතු අoජනා,,,

4 comments:

Pasan said...

පට්ට මචං..නියමයි නිර්මාණය...

ruwan kumara maddage said...

THANKS MACHN..EA WACHANEMA ATHI..

A Quote world of Dilu! said...

EXCELLENT..!!! Keep it up brother!