කදුළක් ඇත පෙරටත් වැඩිය

|

ලoවීමක් ඇති හැම විටම,,,
වෙන්වීමක් ඒ අග නියත,,,
එනමුත් නුබ ආ දින සිතට,,,
දැනුනේ නෑ ඒ බව සබඳ,,,

කඳුලින් බර මා නෙත් මතට,,,
නුබ ඇවිදින් තැවරුනු කමට,,,
සිනහව පීදුනු මල් සුවඳ,,,
සුළඟෙහි මුසුවිනි දස අතට,,,

සුවබර හීනෙකි නිදි දුවක,,,
ගෙන ආ රස සිහිනෙකි සතුට,,,
යළි ඇහැරී බැලු විට නිබඳ,,,
කදුළක් ඇත පෙරටත් වැඩිය,,,

1 comments:

ඉලංදාරියා said...

අද ලියමනත් හරිම ලස්සනයි