හිමි සඳු නමින් හෙලන කඳුලැල් ගඟක්

|

දේදුනු සිහින ලෝකයක් ගෙනෙනා ලෙසින්,,,
කතරින් ඇවිත් මාව සිඟමන් යැදන්,,,
අතඟිළි රනින් පැළඳ දුර එක්කරන්,,,
ගිය ඔබෙන් ලද දිවිය මලගම තරම්,,,

හිමි සඳු නමින් හෙලන කඳුලැල් ගඟක්,,,
උරුමයි මටත් විඳිමි සෙනෙහේ නමින්,,,
එනමුදු අපේ දූ දරුවන්ටනම්,,,
බර වැඩිය ඔබ රඟන නොමිනිස් රැඟුම්,,,

මා රැඳුනු සිරියහන නුබගේ වෙමින්,,,
මා ඉදිරියෙම ලoව වෙන වෙන ලඳුන්,,,
ඔබ විඳින රස මිහිර මගෙ හිත පලන්,,,
මැරි මැරිම විඳවන්නෙ ඉරණම ලෙසින්,,,

1 comments:

Anonymous said...

Asudara jeevith valata pana powana obe panhida bohoma sundarai..!