මැතුරූ සිල්පද ලගින් හිදන් ඈ මාගේ ,,,

|

ලස්සන අහසට ඉස්සුනු කන්දෙ විහාරේ,,,
සුදු නෙලුම් අරන් සුදු නoගිත් ආ දවසේ,,,
සිත් මත සිත් තියලා බෝ සමිදුන් සෙවනේ,,,
පැතූ පැතුම් තාමත් පිපෙනව සිත් යායේ,,,

සුදු සඳ සිල්ගන්නා සේ පෝදා අහසේ,,,
මගෙ සඳ මට පින් කෙතක්ය මා සිත් යායේ,,,
ඉර හඳ තරු යට සක්මන් කරමින් රහසේ,,,
පැතුම් පතනවා තාමත් අපි සන්සාරේ,,,

සන්සුන් දැහැනින් පින් සිතඟින් බෝ සෙවනේ,,,
මැතුරූ සිල්පද ලගින් හිදන් ඈ මාගේ ,,,
පුන්‍යවන්ත සඳ වෙනනයි මා සිත් අහසේ,,,
නෙලුම් පුදා පතුවෙත් යළි මතු සන්සාරේ,,,

2 comments:

Anonymous said...

lassanayi....mama nitharama oya liyana kavi kiyavanava..venas mathruka gana digatama liyanna..

~Pabalu~