අද නැතත්

|

අද නැතත් හෙටක මන්....
ලය පැලී මේ දුකෙන්...
මිය යාවි රත්තරන්...
මගේ මලගමට විත්...
එකම එකවාරයක්...
මුව උඩින් මුව තියා...
ඉඹින්නට බැරිවුනත්...
ඔයදෙතොල් මතුරලා...
පින් දෙන්න එකවරක්...
පින්සිද්ද වෙයි නුඹට...

0 comments: