පින්සාර හිතගාව..

|
පින්සාර හිතගාව ...
හැමදාම ලගඉන්න ...
නිල්පාට නෙතු අගින් ...
ආදරෙන් හිනෑහෙන්න ...
කවදද ඉඩදෙන්නෙ ...
නුඹ කීව ආදරේ ...
ඇති තරම් විදගන්න ...
වස්සාන ඉසබුවක ...
සත්සියක් අරවින්ද ...
සිත්විලේ පුබුදුවා ...
හදවතින් හෑමදෟම ...
මා ලගින් තනිවෙන්න ...
ඉක්මනින් ලන්වෙන්න ...

0 comments: