ලoව ඉමු අපි වඩිනු මැණ දුක්ගිනි නිවා,,,

|
සිඟන්නී මා ඔබේ සෙනහස සොයන්නී,,,
හඬන්නී මා ඔබෙන් සැනසුම පතන්නී,,,
යදින්නී මා ඔබේ උනුසුම යදින්නී,,,
රිදෙන ඉකිහඩ ඔබම වෙනුවෙන් ගැහෙන්නේ ,,,,

පින්න තැවරුනූ ඔබේ නෙතඟේ පෙම්සිනා,,,
සින්න දුක් දී කළේ නෑ වරදක් මෙමා,,,
යන්න මාගෙන් සැරසෙන්නෙ ඇයි දැයි කියා,,,
නින්ද අතරෙත් විඳින දඬුවම් නෙත් අයා,,,

කන්ද උඩුරුව බුදුන් පාමුල වැතිරිලා,,,
හඬමි තාමත් ඔබෙ නමින් කඳුලක් පුදා,,,
බැන්ද සුරතට වෙන්නෙපා වියොවක් මෙදා,,,
ලoව ඉමු අපි වඩිනු මැණ දුක්ගිනි නිවා,,,

0 comments: