ජීවිතේ හරි පුදුමෙකැයි සිතෙනා,,,

|
ජීවිතේ වාලුකා තීරයේ...හමුවුනේ ඔබ ,,,
අසනි වැසි වට යොවුන් වස්සානයේ,,,
ගිමන නිවෙනා අසපුවේ,,,
රැඳී උන්නා සොඳුරු සක්මන් මල්මාවතේ,,,

ඇරඹුමයි සතුටේ සිතූ මුත්,,,ගිනිය හැකි නෑ,,,
කඳුලු කැට අද මග දිගේ හැලෙනා,,,
අපි සිතින් හඬනා,,,
ජීවිතේ හරි පුදුමෙකැයි සිතෙනා,,,

ආදරෙන් සිත් නතුවුනත්,,,ගිලිහෙනා හැටි,,,
සොම්නසින් පිරි කාලයේ සිනහා,,,
සිත් තැලී හඬනා,,,
ආදරේ හරි පුදුමෙකැයි සිතෙනා,,,

0 comments: