අප හමුවී වෙන්වූ වෙරලේ

|

සාගර වෙරලේ රැළි නැoවී,,,
වෙරළම සිපගද්දී ලoවී,,,
දෙනෙත් පියාගෙන ඔබත් ලoවුනා,,,
වැටකෙයියා මල්ගමු අතරේ,,,
අප හමුවී වෙන්වූ වෙරලේ,,,

අහසින් ගැලවී හිරු කඩා වැටී,,,
සමුගෙන යන්නට සැරසෙද්දී,,,
සැළෙනා දෙතොළඟ වදනක් පිටකර ,,,
නුඹත් යන්න යන වග කීවා,,,
දරන්න් බැරි කඳුළක් මේ ඇසිපිය,,,
අතරින් විසිරී බොඳව ගියා,,

උරෙනුර ගැටෙමින් එකට පැමිණිමුත්,,,
සමුගන්නට නුඹ සැරසෙද්දී,,,
නුබෙ වත බදාන උරමත හොවාන,,,
කඳුළින් හේතුව විමසූවා,,,
කියාගන්න බැරි මහා දුකින් ඔබ,,,
සිහිසන් නොමැතිව ඇද වැටුනා,,,

2 comments:

සුදු හංසි said...

වැටකේ මමල් පිපි වෙරළ ‍ඉමේ
අප හමුවු දින ගගන් දිගේ
සිතිවිලි දිව යයි දෙපා නගන කල
සුසිනිදු වැලි මත සුදු වෙරලේ

ක්ෂිතිජ ඉමේ හිරු කඩා වටේ
දෙනෙතේ කඳුලැලි නිල සේදේ
සමුගෙන යන්නට මා ආ බැවී කී
දෙතොලේ හසරැලි නිදා වැටෙයි

සමුගෙන යන්නට නැගු දෙපයේ
ප්‍රණය ගිලිහි ඔබ තුරුලේ
අවසන් වරටත් සැතපී ඉන්නයි
සිහිසුන් වී පා මුල වැටුනේ

සුදු හංසි said...

http://hansageethaya.blogspot.com/2011/07/blog-post.html