මගෙ වෙන්න මනමාළියේ

|

සඳ කොඳ කැකුළු සිනා දැහැනින් මනකල්,,,
කුoකුම අoජන ගැල්වූ නෙත් නිලුපුල්,,,
සoසුන් වී පියවී යන හැටි සොඳුරුයි සොඳුරුයි,,,
මත් වූ සිත් විළ උතුරා යයි දැන් දැන්,,,

දඟකාර හසරුන්,,,මිදුනාවු සතුටින්,,,
කරනාවු යස රoගනේ,,,
සඳපාන ඇවිදින් ,,,බැලුවාද හොරැහින්,,,
සුව සුසුම ගැහෙනා දැනේ,,,
සoසාරෙ පෙරුමන්,,,පිරුවාද කෙළෙසින්,,,
මගෙ වෙන්න මනමාළියේ,,,
මගෙ වෙන්න මනමාළියේ,,,

තැළිමාළ හිනැහෙන්න,,ඇඳිසේළ අතරින්ම,,,,
සෙව්වාට රසදුන් ළියේ,,,
තෙමුනාවු දෙතොලින් මුමුනාපු රහසින්,,,
ඔබ මාගෙ වූවා හැඟේ,,,
හිත ගාව සතුටින් රැඳුනාවු සෙනෙහෙන්,,,
මගෙ වෙන්න හැඩකාරියේ,,,
මගෙ වෙන්න හැඩකාරියේ,

0 comments: