සෙනෙහස අහිමිද ඔබගෙ සිතින්

|

ඔබ නොදැන නොවේ,,,ඔබ නොදැන නොවේ,,,
මා සිත ඔබ ගැන පිරූ පැතුම්,,,
ඔබ අහිමි කමින් දුක දැනේ ප්‍රියේ,,,
කලුවර විජතය උරුම ලෙසින්,,,
නැගුනු සෙනේහයෙ කිරුලු දරන්නට ,,,
ඇරයුම් පිදුවේ ඔබට තුටින්,,,
කාත් කවුරුවත් නොමතියි මා හට,,,
සෙනෙහස අහිමිද ඔබගෙ සිතින්,,,,

සුසුම් පිබිදිලා හිතින් පනිනවා ,,,
නුබ වෙනුවෙන් නැගි ආල සිතුම්,,,
ඒ සුසුමන් යට කඳුලු තියෙනවා ,,,
නුබ දන්නෙත් නැ නුබේ නමින්,,,
පිටුපා ඉන්නේ ඇයිද මගෙන්,,,

නපුරු දනන් ලොව පුරා සිටිනමුත්,,,
මා සිත නුබ හට දයබරයි,,,,
සෙනෙහස විඳ නැති මා සිත් අහසේ,,,
නුබ වෙනුවෙන් සඳ අමාවකයි,,,
සෙනෙහස කඳුලින්,,,හඬා වැටේයි,,,
ruwan kumara meddege

0 comments: