ඔය සිත ගෙනියන්නට රහසේ

|

මගෙ සිත හඬනා හැම වාරේ,,,
ඔබ දුටුවේ නෑ දුක මාගේ,,,
නොදැනී දුක නොහැඟී වාගේ,,,
ඔබෙනුත් රිදුනා සිත ආයේ,,,

ඔබ දුක් විඳ විඳ උන් කාලේ,,,
සිත පිරිමැද මැද උන් මාගේ,,,
සුසුමන් කඳුළැල් ගැලු යාමේ,,,
ඔබටත් නොදැනී හැඬුනාවේ,,,

ඔය සිත ගෙනියන්නට රහසේ,,,
පෙර මග බල බල උන් ආවේ,,,
දැක්කත් එය නොදැනී වාගේ,,,
උන්නත් හද දැවුනා මාගේ,,,

0 comments: