සිතුවිළි බිඟුකැළ මානබලයි රොන් ගන්න වගේ,,,

|
සරපුල් විල්තෙර,,,යළි මල් පිපිලා,,, සිතුවිළි බිඟුකැළ මානබලයි රොන් ගන්න වගේ,,, ඔබ මා වෙන් වී කළකට පසු යළි හමුවූ දින නෙතු කැල්ම වගේ,,, සැලී ගියා තුරු පත් වියලී ගිම්හානේ,,, ඔබ මාහැර ගියෙ වසන්තයේ අග වාගේ ,,, සිනිඳු වුනේ සිත කොහොමද මෙතරම් මාගේ,,, මo වත් නොදනී හැර ගිය ඔබ දුටු වේලේ,,, බිඳී ගියා සිත අකුණින් පිරි ආකාසේ,,, ඔබ හිනැහුනාට වැස්සෙන් පසු සඳ වාගේ,,,
නිහඬ වුනේ ඇයි දඬුවම් වින්දේ මානේ,,, ලoවෙන්නත් බෑ අපි අපගේ නොව ආයේ

0 comments: