එනුමැණ මන් ලගට සැනසෙන්න

|
ඉඳුවර නිල් නයන දැකගන්න,,,
දෙනුවර මල් සුවඳ විඳගන්න,,,
මනළිය මගෙ යහන සරසන්න,,,
එනුමැණ මo ලගට සැනසෙන්න,,,

උණුවන නෙතු කඳුල මට දෙන්න,,,
කුමරියෙ හෙමි හෙමින් මගෙ වෙන්න,,,
දෙඅදර පිපි කුසුම මත ඉන්න ,,,
තනිවුන බමරිඳුට ඉඩදෙන්න,,,,,

ලැමහස මුදු සුසුම් තවරන්න,,,
මගෙ ලඟ උනුසුමින් ගුලිවෙන්න,,,
පැල් පොඩියෙ කිරි සුවඳ පැතිරෙන්න,,,
බිළිඳුන්ට ඔබෙ සුමුදු කුස දෙන්න,,,

0 comments: