සිදුවූ දෑ මේ බිතු අතරේ රැඳුනී,,,

|
හඩන්නෙපා දැන්,,,කඳුළැල් සලන්නෙපා,,,
සැනසෙන්නට විත් තැවුලෙන් හිඳින්නෙපා,,,
සුසුමන් පිටවූ පව ගැන හිතන්නෙපා,,,
ඔබගෙම ඇරයුම ගැන දැන් තැවෙන්නෙපා,,,
නොහඬා ඉදිනු මැණේ,,,හමුවූ එකම දිනේ,,,
නටඹුන් සෙනෙහස අතර මගදි හමුවී,,,
ගොලුවූ සිත් යළි කතා කළා නොදැනී,,,
සැනසුම් මිහිරක් නොසිතූ ලෙස විඳිමී,,,
සිදුවූ දෑ මේ බිතු අතරේ රැඳුනී,,,
ඇකයේ රඳවන් හිස අතගා විමසූ,,,
දුක් කඳුළින් පිරි ජීවිතයකි ගෙවුනූ,,,
අලුත් වසන්තෙක මල් නෑ යළි පිපෙනූ,,,
අපිට අපිව දන් හිමි නැති වග දැනුනී,,,

0 comments: