සමනල් පෙමක් දුර යන්නෑ

|

මා සිතින් විමසනවා,,,මා වැරදීද කියලා,,,
ඔබ ,,,ඔබෙන් විමසන්,,න,,,
ඔබ වැරදීද කියලා,,,
සාක්ශි හඬගාවී,,,කවුරුදැයි වැරදී,,,

මගේ පණ ටික නැති වුනත් කම් නෑ,,,
පවට මාගෙන් සමාවක්නම් නෑ,,,
ඔබද වැරදී කියා විමසන්නෑ,,,
ඒත් වරදට තවත් ඉඩනම් නෑ,,,

සිතේ සමනල් හැඟුම් නම් කම් නෑ,,,
ඒත් සමනල් පෙමක් දුර යන්නෑ,,,
නුබත් සමනල් හැඟුම් පිරි හන්දා,,,
මගේ හිතටත් සැනසුමක්නම් නෑ,,,

0 comments: