යසයි සොබනියෙ රඟසොබා,,,

|

කොහොඹ කoකාරියේ,,,
රඟන මිහිරාවියේ,,,
රුසිරු පිoකාරියේ,,,
නෙතඟ රoජනාවියේ,,
නෙතඟ රoජනාවියේ,,,


නළල් තැලිපට හැඩවෙලා,,,
සුමුදු මුහුනේ සඳ සිනා,,,
දෑත් විහිදා කී කතා,,,
කළා සක්මන් සිත පුරා,,,
යසයි සොබනියෙ රඟසොබා,,,

පුලුල් උකුළත හැඩ වෙලා,,,
සිහින් ඉඟ සුඟ නළවලා,,,
රණේ රුව මන්මත්කළා,,,
රඟන ළැම හසරුන් නිසා,,,
යසයි සොබනිගෙ රඟසොබා,,,

1 comments:

Anonymous said...

Mmmmm...