සතෙකුගෙ මස් කන්න තවත් කෙනෙක් පොලඹවන එකත් පවක්නේ...

|

0 comments: