බිසවුනි සීතා

|
බිසවුනි සීතා නුඹමයි දේවී,,,
මා වෙනුවෙන් පතිදම් පිරුවේ,,,
අඳුරින් පිරිලා කඳුළින් පෙඟුනා,,,
ඔබ මා ඇසුරේ නොවු යුගයේ,,,

මියුරු තෙපුල්සර අහිමිවුනා,,,පෙම්බර බිසෝ  නුඹේ,,,
ලදිමි සතුරුබෙළ මුලින් නසත්,,,රාමා මමයි ඔබේ,,,
පියුම සතුරු රජ සැඟව තබත්,,,අශෝක වනේ හෙළේ,,,
මටම සෙනෙහෙ දම් පිරූ බිසොත් ,,,සීතා අගෙයි සෙනේ,,,

ලහිරු දිලෙත් මුලු ලොවම වෙලා,,,අඳුරුයි යුගේ පුරා,,,
හනුමා ඔබේ ගැන කියූ දිනේ,,,සුසුමක් හෙලූ මෙමා,,,
රජත තෙජස බල මගේ නිසයි,,,සටනක් කළේ මෙමා,,,
සොඳුර ඔබෙත් සිත මගේ නිසයි දිනුවේ පෙමින් මෙමා,,,

0 comments: