සෙනේ සුවඳ අරන් එන්න කුමරෝ

|

සිනා සේල පලන්දන්න,,,
පැතුම් පඬුරු වඩම්මන්න,,,
ඔබ එනවද ආදර මගෙ කුමරෝ,,,
පියා සළන කිරිල්ලියට ,,,
විළඳ නොවේ සෙනේ දෙන්න,,,
වස්සානය එය මගෙ ජීවිතයේ,,,

නුවර වැවට පවන් සළන සුළඟේ,,,
හන්තානේ සෙනේ සුවඳ මුසුවී,,,
නිතර වසින පොද වැස්සේ,,,
ආදර මල් පූදිනවා නිබඳේ,,,

නමුණු කුළට පායන සඳ පින්නේ,,,
පිපී වැනෙන සීතල මල් ගොමුවේ,,
ඔබ එනකම් බලන් ඉන්නේ,,,
සෙනේ සුවඳ අරන් එන්න කුමරෝ...

0 comments: